Head Office

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่าย - แผนกจัดซื้อ (บริหารสินค้า)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก วางแผนการตลาดสินค้า Fashion และสร้างสรรค์แผนการตลาดสินค้า ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดยอด ACTIVE สูงสุด, In trend In Fashion ให้ทันตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์, Fashion, และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองดี
 • หากมีประสบการณ์ การจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษดี

 

ผู้จัดการฝ่าย - แผนกส่งเสริมการขาย

หน้าที่รับผิดชอบหลัก วางแผนและพัฒนาและจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของระบบงานการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร

 

ผู้จัดการฝ่าย - แผนก Creative งานโฆษณา

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ออกแบบสร้างสรรค์ โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และ PRODUCTION รูปแบบใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, นิเทศศิลป์, ประยุกต์ศิลป์ หรือใกล้เคียง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ดี, มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะงานด้าน magazine เกี่ยวกับการจัด lay out จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี

 

หัวหน้าแผนก - Copy Writer

หน้าที่รับผิดชอบหลัก สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาของทางห้างโรบินสัน ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, โฆษณา-ประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, อดทน, มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายธุรกิจ Agency หรือค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หัวหน้าแผนก - Public Relation (เขียนข่าว)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก วางแผนการทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน รับผิดชอบการทำ Media releases & publications

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, โฆษณา-ประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, กระตือรือร้น
 • มีประสบการการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายธุรกิจ Agency หรือค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ crc@central.co.th
 2. สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สรรหาบุคคลากร ทั้งใน กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
 3. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์: 02-169 2500