ประเภทของงาน

เซ็นทรัลรีเทล แบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 2 ส่วน คือ "Business Unit" และ "Support Unit" ในส่วนของ Business Unit จะประกอบด้วยหน่วยงานหลัก อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เพาเวอร์ บาย, ออฟฟิศ ดีโป เป็นต้น ส่วน Support Unit จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก อาทิเช่น หน่วยงานบัญชีการเงิน, หน่วยงานระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ในหน่วยงาน Business Unit จะแบ่งหน้าที่หลักออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

  • งานดูแลและบริหารงานหน้าร้าน มีลักษณะการทำงานครอบคลุมงานที่อยู่หน้าร้านทั้งหมด เช่น ตำแหน่งผู้จัดการสาขา, งานขาย, งานลูกค้าสัมพันธ์, แคชเชียร์, งานบริการด้านอาหาร-เครื่องดื่ม, วิศวกรอาคาร-สถานที่, และงานธุรการ เป็นต้น
  • งานด้านจัดซื้อ-จัดหาสินค้า ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดหาสินค้า ต่อรองราคา เพื่อนำมาวางจำหน่ายตามสาขาต่างๆ ตำแหน่งในกลุ่มงานจัดซื้อ เช่น Buyers, Brand Managers, Fashion Designers and Visual Merchandising Specialists เป็นต้น
  • งานการตลาด ทำหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการตลาด การจัดโปรโมชั่น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความพึงพอใจแก่ลูกค้า งานด้านการตลาด เช่น งานวางแผนการตลาด, งานโฆษณา, การจัดโปรโมชั่น, งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ในหน่วยงาน Support Unit ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการเงิน, งานด้านการบัญชี, งานด้านกฎหมาย, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานทรัพยากรบุคคล, งานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และงานสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น

กลุ่มงาน กลุ่มตำแหน่งงาน
การตลาด / ส่งเสริมการขาย / โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ • การตลาด
• ส่งเสริมการขาย
• โฆษณา
• ประชาสัมพันธ์
• วิจัยการตลาด
• สื่อสารการตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ • Programmer / IT
• IT Network / System
• System Analysis
• Technical Support
Logistics / Supply Chain • Warehouse / Distribution Management
• Transportation
• Supply Chain Management
บริหารงานสินค้า / จัดซื้อ / Brand Management • จัดซื้อ
• Brand Managemnt
• Product Management
กฏหมาย / ประกันภัย • กฎหมาย
• ประกันภัย
วิศวกรรม / ซ่อมบำรุง / ออกแบบ ตกแต่งภายใน • วิศวกรรมระบบ (ไฟฟ้า / ประปา ฯลฯ)
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมโยธา / โครงการ
• ซ่อมบำรุง
• ออกแบบ ตกแต่งภายใน
บริหารสาขา / งานขาย • บริหารงานสาขา
• บริหารงานขาย
• งานขายหน้าร้าน
• ผู้เชี่ยวชาญสินค้าแผนกต่างๆ
• งานป้องกันการสูญเสีย
• ตรวจรับสินค้า
บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ • งานบัญชี / การเงิน / แคชเชียร์
• ภาษี
• วางแผนการเงิน / งบประมาณ
• ตรวจสอบภายใน / ตรวจสอบการปฏิบัติการ
• ควบคุมเช็คสต็อก
พัฒนาธุรกิจ / บริหารโครงการ • บริหารโครงการ
• วิเคราะห์โครงการ / วิเคราะห์ธุรกิจ
• จัดหาพื้นที่
• วิจัยและพัฒนาโครงการ
ทรัพยากรบุคคล • บริหารบุคคล
• อบรมและพัฒนา
• วางแผนกำลังคนและสรรหาบุคลากร
• HRIS
• บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
บริหารทั่วไป / เลขานุการ / ธุรการ / บริการลูกค้า • เลขานุการ
• ธุรการ
• บริหารสำนักงาน
• บริการลูกค้า
บริการอาหารและเครื่องดื่ม • บริหารร้านอาหาร / ศูนย์อาหาร-เครื่องดื่ม
• งานบริการทั่วไป
• ผู้ชำนาญการอาหาร-เครื่องดื่ม
Visual Merchandising / Display / Graphic Design / Creative • Visual Merchandising
• ออกแบบแฟชั่น
• การจัดวาง / จัดเรียงสินค้า / Planogram

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ crc@central.co.th
  2. สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สรรหาบุคคลากร ทั้งใน กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
  3. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้
    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    โทรศัพท์: 02-169 2500