Event Gallery

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ บ. เอส.ซี.เอส สปอร์ตสแวร์ จก. เข้าบริจาครองเท้านักเรียนทั้งคู่ใหม่และรองเท้ามือสองคุณภาพดี จากโครงการ “Robinson - I Love My School…ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง” เพื่อนำไปส่งมอบให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยมี คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิฯ, คุณรสพร นิวาตวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณทิพยวรรณ บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และน้องๆนักเรียน จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมรับมอบและให้ต้อนรับอย่างอบบอุ่น ซึ่งรองเท้าเหล่านี้ได้จากรณรงค์ให้น้องรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม Reuse & Recycle และยังเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตา ในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ นำมาซึ่งความหวังและโอกาสที่ดีแก้ผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยให้ เกิดแสงสว่างในชีวิต ต่อไป

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง

Robinson – I Love My School ปันรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อง