Event Gallery

ROBINSON JEANS DIY Contest

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
การประกวด ROBINSON JEANS DIY CONTEST

         ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกสามารถรับยีนส์เพื่อนำไปผลิตชิ้นผลงานได้ ณ สาขาที่ระบุใบสมัคร ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 และส่งผลงานกลับภายในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (จากเดิมให้รับวันที่ 7 มกราคม 2562 และส่งผลงานกลับภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อ – นามสกุล

1. คุณ รัธพล แสงประพาฬ
2. คุณ สายฟ้า พุ่มลอยฟ้า
3. คุณ เอเชีย เสนาขันธ์
4. คุณ สู คาทรีน ชนทายา ฟรานซเค
5. คุณ สุรเดช เติมทรัพย์สิริ
6. คุณ อานนท์ สมุทรจินดา
7. คุณ ศศิพิมพ์ ดวงอักษร
8. คุณ ธนากร โนนสวาท
9. คุณ ณรเศรษฐ์ บรรณธนเศรษฐ์
10. คุณ จิณณวัตร ละครชัย
11. คุณ วัชราวุฒิ สุทธิประภา
12. คุณ สุทธิดา อนุธิตโอฬาร
13. คุณ ศกลวรรณ เมฆวิภาต
14. คุณ ชงกร ทองประศรี
15. คุณ ณัฐพงษ์ บุตรดี
16. คุณ วรรณวลี สุขสายออ
17. คุณ ศิริพร อุดมสุข
18. คุณ สุมารีรัตน์ วากยะบรรณ์
19. คุณ ทริตราภรณ์ ชำนาญศิลป์
20. คุณ รจเรบ วงศ์ษา
21. คุณ อินทนีย์ บัวคง
22. คุณ โยษิตา ส่องแสง
23. คุณ เกษราภรณ์ ผดุงยศ
24. คุณ ชนัชฐา เกียรติธารัย
25. คุณ ธีระพงศ์ กันยัติ
26. คุณ นาตยา แซ่โซ้ง
27. คุณ รัตนาวดี มัชมี
28. คุณ สิรามล ลีลาเรืองไลน์
29. คุณ นพรัตน์ ตาละสา
30. คุณ นพคุณ ศิริแสน
31. คุณ บารมี พรหมขาม
32. คุณ ผดุงกิจ ภีระธรรม
33. คุณ สุมินตา อารมย์
34. คุณ ชัชธิพงศ์ อ่อนเจริญวิชญ์
35. คุณ ณัฐรุจา กนกพัฒนกุล
36. คุณ ณิจิตรา แป้นจันทร์
37. คุณ นิจวิภา มุ้งตุ้ย
38. คุณ มนตรี สมมุติ
39. คุณ เบญจมาศ สายคำอ้าย
40. คุณ มณฑา สายสว่าง
41. คุณ รวี บุญวัตร
42. คุณ กฤษณะ มะกรูดอินทร์
43. คุณ ลลิดา แก้วบพิษ
44. คุณ ณัฐสุภา ดำทรัพย์
45. คุณ มานิตย์ เจกะบุตร
46. คุณ สถาพร วรรณวงษ์
47. คุณ สุริยาวุฒิ แสนตอง
48. Mr. Sean Glenn Pastorfide
49. คุณ วรถ แช่มชื่น
50. คุณ สิทธิโชค จิตรบรรจง
51. คุณ นฤสรณ สโตย พัทธสวัสดิ์กุล
52. คุณ กาญจนา โพธิ์สะวัง
53. คุณ ชนะศักดิ์ คัมภิรานนท์
54. คุณ ธรรมชาติ โชคแสน
55. คุณ พีรพงษ์ ไชยบุรี
56. คุณ ภานุชา แสงจันทร์
57. คุณ ชนะจิตร หนูเดช
58. คุณ กานต์ธิดา ประทุมนันท์
59. คุณ เกียรติศักดิ์ อินพระเนตร
60. คุณ อิทธิพงษ์ ฉัตรเท
61. คุณ ยุพารัตน์ คิดดี
62. คุณกฤตภาส ไกรรักษ์
63. คุณ ประทีป ศรีวิเศษ /คุณ ไอริน ศรีมะมัย
64. คุณ รุ่งรวี จันทรสุกรี
65. คุณ สุวิทย์ เฉียบแหลม
66. คุณ เจตติพัทธ์ แหลมหลัก
67. คุณ ธนกร แพรแจ่ม
68. คุณ ธนากร ธรรมรงค์รัตน์
69. คุณ สุรางคนา สุขเกษม
70. คุณ ปาริฉัตร ศักดิ์สิงห์
71. คุณ ชลกานต์ จันโสดา
72. คุณ ไพรรินทร์ คำเอียม
73. คุณ สมิตา ไชยขันธ์
74. คุณ พิมพ์วรา สุขสันติวิจิตร
75. คุณ จันทร์ทิพย์ ภูมิใจยอดยิ่ง
76. คุณ อรพรรณ ตำบรรพี
77. คุณ ณัฐวิกา บุญอาจ
78. คุณ สุขกัลยา ศุภพัฒน์ศิริ
79. คุณ วราพร สิงห์กร
80. คุณ พิมพ์ พิมพ์ชนกชาดา
81. คุณ นนทิชา พรหมศร
82. คุณ เกรียไกร วิเศษ
83. คุณ เจษฎา สิบนอก
84. คุณ นนทพร โคตรธรรม
85. คุณ ชัญญรัชต์ สิริพัฒนพานิช
86. คุณ อรุณวิไล ศรีธรรม
87. คุณ สุมาลี แสงจันทร์
88. คุณ ทศพร พลเยียม
89. คุณ กัลยา เสียงใส
90. คุณ ภาณุพงศ์ งามคมขำดี

สาขา

อยุธยา
บางแค
บางแค
บางนา
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก*
บางรัก*
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก
บางรัก*
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
จันทบุรี
จันทบุรี*
แฟชั่นไอซ์แลนด์
หาดใหญ่
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช
เพชรบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พระราม9
พระราม9
พระราม9
พระราม9
พระราม9
พระราม9*
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
ศรีมะมัย รังสิต
รัตนาธิเบศร์
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สมุทรปราการ
สุรินทร์
สุขุมวิท
สุขุมวิท
อุดรธานี*
อุดรธานี
อุดรธานี*
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี*
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี

 

ROBINSON JEANS DIY Winner 1 ROBINSON JEANS DIY Winner 2 ROBINSON JEANS DIY Winner 3

 

หมายเหตุ
* สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกที่ส่งผลงานมามากกว่า 1 ผลงาน ให้เลือกผลงานที่ดีที่สุด 1 ชิ้น เพื่อผลิตและส่งผลงานในลำดับต่อไป
- ลำดับหมายเลขไม่ได้เรียงตามผลคะแนนที่ได้รับ
- รับยีนส์เพื่อผลิตผลงาน และส่งผลงาน ณ สาขาที่ระบุในใบสมัครเท่านั้น หากไม่ไปรับตามสาขาที่ระบุถือว่าผู้แข่งขันสละสิทธิในการแข่งขัน
- ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องใช้เสื้อและกางเกงยีนส์ที่ได้รับจากทางโรบินสันในการนำไป DIY เท่านั้น โดยจะต้องมี Logo Brand ของยีนส์ที่ได้รับไปอยู่บนผลงาน DIY
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ robinson.jeansdiy@gmail.com หรือ 094-428-1553 (เฉพาะเวลา 09.00 - 17.00น. ในวันจันทร์ –วันศุกร์)