คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายสมชัย อภิวัฒนพร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน อนาวิล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายจรัล มงคลจันทร์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิทยา ชวนะนันท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษัทภิบาล
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฎิบัติการ

นายอนุชิต สรรพอาษา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด

นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบริหารสินค้า

นายเอกชัย นิทัศนจารุกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน

นายสเตฟาโน พิซซูติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

นายบุญไทย แก้วโชติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายบริหารธุรกิจออนไลน์

นายธนกร ศิริกันต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายทรัพยากรบุคคล

นายสเตฟาน จูเอล ดูมินีค จูเบิร์ท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ฝ่าย Beauty and Category Management