นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้)
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ปี กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
เงินปันผล ต่อหุ้น
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
2557 1,927 0.90 51.9%
2558 2,153 1.00 51.6%
2559 2,815 1.25 49.3%
2560 2,742 1.25 50.6%
2561 2,937 1.35 51.1%