ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

+3.8% YoY
+0.7% YoY
หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)
Excl one-off* : -3.9% YoY
-10.2% YoY
หมายเหตุ : บันทึกรายการพิเศษ จำนวน 265.3 ล้านบาท ได้แก่
  1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท
2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท
3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท
Excl one-off* : +0.3% YoY
-12.2% YoY
หมายเหตุ : บันทึกรายการพิเศษ จำนวน 265.3 ล้านบาท ได้แก่
  1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท
2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท
3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท
  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 9M/2561(1) 9M/2562(1)
รายได้จากการขายรวม 19,153 18,975
รายได้จากการขาย 8,264 8,377
รายได้ค่าเช่า 2,732 2,956
รายได้อื่น(2) 696 801
รวมรายได้ 22,581 22,731
รวมรายได้สุทธิ 11,692 12,134
ต้นทุนขาย 3,629 3,918
ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,713 4,820
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,055 1,167
ต้นทุนทางการเงิน 33 16
รวมค่าใช้จ่าย 9,430 9,921
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 388 133
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,650 2,345
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 408 395
กำไรสุทธิ 2,120 1,861
กำไรสุทธิหักรายการพิเศษ(3) 2,120 2,127

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2561 9M/2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,894 960
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,565 3,292
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,846 23,430
รวมสินทรัพย์ 28,305 27,682
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,033 7,162
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,450 1,411
รวมหนี้สิน 9,483 8,573
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,822 19,108
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,305 27,682

 

อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561 9M/2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.5 0.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.6 8.3
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 37.4 39.2
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.8 74.0
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 24.2 23.5
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.4 8.2
อัตรากำไรสุทธิหักรายการพิเศษ (ร้อยละ)(3) 9.4 9.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(4) 11.0 9.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(5) 11.7 11.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 17.9 15.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.4
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.91 1.68
 

หมายเหตุ:

(1) บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)

(2) รายได้อื่นรวมรายได้จากเงินลงทุน

(3) บริษัทฯ บันทึกรายการพิเศษ จำนวน 265.3 ล้านบาท ได้แก่
    1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท
    2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท
    3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท

(4) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(5) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

หมายเหตุ : *รายได้อื่นรวมรายได้จากเงินลงทุน

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2559(1) 2560 2561
รายได้จากการขาย 26,078 25,989 26,846
รายได้ค่าเช่า 2,926 3,334 3,702
รายได้อื่น(2) 1,184 1,030 1,044
รวมรายได้ 30,187 30,353 31,591
ต้นทุนขาย 19,574 19,530 20,159
ค่าใช้จ่ายในการขาย 6,248 6,398 6,740
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,309 1,429 1,459
ต้นทุนทางการเงิน 84 71 40
รวมค่าใช้จ่าย 27,215 27,429 28,398
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 580 507 515
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,552 3,431 3,708
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 556 534 612
กำไรสุทธิ 2,815(3) 2,742 2,937

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2559 2560 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,219 1,805 1,894
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,505 3,578 3,723
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,277 22,171 22,768
รวมสินทรัพย์ 27,001 27,554 28,385
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,400 9,644 9,224
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,404 388 339
รวมหนี้สิน 10,804 10,032 9,563
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,197 17,522 18,822
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,001 27,554 28,385

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.6 0.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 13.7 14.4 14.2
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.9 37.4 38.6
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.9 85.1 91.3
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ) 24.9 24.9 24.9
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.3 (4) 9.0 9.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(5) 10.6 10.1 10.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(6) 13.7 12.8 13.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 19.7 17.3 17.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.6 0.5
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.53 2.47 2.64
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.25 1.25 1.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 49.3 50.6 51.1
 

หมายเหตุ:

(1) ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายการพิเศษ มูลค่า 316 ล้านบาท

(2) รายได้อื่นรวมรายได้จากการลงทุน

(3) กำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 2,499 ล้านบาท

(4) อัตรากำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับร้อยละ 8.3

(5) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(6) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)