แบบฟอร์ม 56-1

ปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
ปกหน้า และ สารบัญ
ส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารอื่นๆ


ปี ZIP
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2561 2.82 MB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2560 3.45 MB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2559 3.73 MB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2558 2.27 MB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2557 534 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2556 536 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2555 588 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2554 576 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2553 538 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2552 542 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2551 519 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2550 446 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2549 807 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2548 815 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2547 831 KB.
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ปี 2546 1.65 MB.