บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 50 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 12 สาขา และต่างจังหวัด 38 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

+3.8% YoY
+0.7% YoY

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (TFRS 15)

Excl one-off* : -3.9% YoY
-10.2% YoY

หมายเหตุ : บันทึกรายการพิเศษ จำนวน 265.3 ล้านบาท ได้แก่
1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท
2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท
3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท

Excl one-off* : +0.3% YoY
-12.2% YoY

หมายเหตุ : บันทึกรายการพิเศษ จำนวน 265.3 ล้านบาท ได้แก่
1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท
2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท
3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ
ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 01 มกราคม 2523 07:00
ราคาล่าสุด -
เปลี่ยนแปลง/% -/-%
ราคาเปิด -
วันก่อนหน้า 0.00
ปริมาณซื้อขาย -