คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลย้อนหลัง : คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน และ 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลประกอบการที่สำคัญในไตรมาส 3 ปี 2562

 • กำไรสุทธิ - ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 619 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 โดยหลักเป็นผลมาจากยอดขาย และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง
 • รายได้รวม - ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,381 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 โดยหลักมาจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจับจ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว คู่แข่ง การปรับปรุงสาขา จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และเหตุการณ์น้ำท่วมในบางสาขาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 (งบรวม)

หน่วย:ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส3/2562 ไตรมาส3/2561 เพิ่ม (ลด) % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 2,687 2,795 (108) (3.9%)
(รายได้จากการขายรวม 6,129 6,554 (426) (6.5%))
รายได้ค่าเช่า 985 947 39 4.1%
รายได้จากการลงทุน 6 6 (0) (0.2%)
รายได้อื่น 262 235 26 11.3%
รวมรายได้สุทธิ 3,939 3,983 (43) (1.1%)
(รวมรายได้ 7,381 7,742 (361) (4.7%))
ต้นทุนขาย 1,270 1,254 16 1.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,575 1,649 (74) (4.5%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 401 336 65 19.2%
ต้นทุนทางการเงิน 7 9 (2) (17.6%)
รวมค่าใช้จ่าย 3,253 3,248 5 0.2%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 79 100 (21) (21.2%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 765 835 (69) (8.3%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 121 134 (14) (10.3%)
กำไรสุทธิ 619 664 (45) (6.8%)

ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2562

 • รายได้จากการขายรวม ลดลง 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 จากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น 6,129 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งโดยหลักมาจากการจับจ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว คู่แข่ง การปรับปรุงสาขา จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และเหตุการณ์น้ำท่วมในบางสาขาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รายได้ค่าเช่า มีจำนวน 985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมาจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าจากสาขาเดิมที่มีอยู่ และสาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการในปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเฉลี่ย (average occupancy rate) ที่ร้อยละ 99
 • รายได้รวม มีจำนวน 7,381 ล้านบาท ลดลง 361 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยหลักเป็นผลจากยอดขายที่ลดลง
 • กำไรขั้นต้น ลดลง 124 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 1,417 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น* อยู่ที่ร้อยละ 23.1 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยเป็นผลจากการเติบโตของยอดขายกลุ่มสินค้าที่ให้อัตรากำไรขั้นต้นน้อย และการกำหนดราคาในการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  หมายเหตุ: *อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขาย - ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขายรวม
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 1,976 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยหลักเป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสาขาเดิมที่ลดลง และค่าใช้จ่ายบัตรเดรดิตและค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง ตามยอดขายที่ลดลง
 • ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 จากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นจำนวน 7 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
 • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำนวน 79 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2 จากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด และบริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จํากัด ที่ลดลง
 • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีจำนวน 121 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 จากไตรมาส 3 ปี 2561
 • กำไรสุทธิ มีจำนวน 619 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยหลักเป็นผลมาจากยอดขาย และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง

สรุปงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 (งบรวม)

หน่วย:ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค. - ก.ย. 2562 ม.ค. - ก.ย. 2561 เพิ่ม (ลด) % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 8,377 8,264 113 1.4%
(รายได้จากการขายรวม 18,975 19,153 (178) (0.9%))
รายได้ค่าเช่า 2,956 2,732 224 8.2%
รายได้จากการลงทุน 19 17 2 14.3%
รายได้อื่น 782 679 103 15.1%
รวมรายได้สุทธิ 12,134 11,692 442 3.8%
(รวมรายได้ 22,731 22,581 151 0.7%)
ต้นทุนขาย 3,918 3,629 289 8.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,820 4,713 107 2.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,167 1,055 111 10.5%
ต้นทุนทางการเงิน 16 33 (17) (50.7%)
รวมค่าใช้จ่าย 9,921 9,430 491 5.2%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 133 388 (256) (65.8%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,345 2,650 (304) (11.5%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 395 408 (13) (3.2%)
กำไรสุทธิ 1,861 2,120 (259) (12.2%)
กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ*) 2,127 2,120 6 0.3%

หมายเหตุ: *รายการพิเศษ (one-off/special items) ได้แก่ 1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท 2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9) 3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)

ผลประกอบการในรอบ 9 เดือนแรก ปี 2562

 • รายได้จากการขายรวม ลดลง 178 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็น 18,975 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจับจ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว คู่แข่ง การปรับปรุงสาขา จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และเหตุการณ์น้ำท่วมในบางสาขาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รายได้ค่าเช่า มีจำนวน 2,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 โดยมาจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าจากสาขาเดิมที่มีอยู่ และสาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการในปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเฉลี่ย (average occupancy rate) ที่ร้อยละ 99
 • รายได้รวม มีจำนวน 22,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 โดยหลักเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่า และรายได้อื่น
 • กำไรขั้นต้น ลดลง 176 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 โดยใน 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 4,459 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น* อยู่ที่ร้อยละ 23.5 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.7 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 ทั้งนี้ หากไม่รวมการปรับปรุงรายได้ส่วนลดรับทางการค้า ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring adjustment) อัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 23.6 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.6 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 โดยเป็นผลจากการเติบโตของยอดขายกลุ่มสินค้าที่ให้อัตรากำไรขั้นต้นน้อย และการกำหนดราคาในการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  หมายเหตุ: *อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขาย - ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขายรวม
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 5,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 โดยหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ และการบันทึกรายการพิเศษ (one-off/special items) ได้แก่ สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท และการเรียกเก็บค่าไฟ จำนวน (22.3) ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring)
 • ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.7 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็นจำนวน 16 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ปี 2562 เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
 • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำนวน 133 ล้านบาท ลดลง 256 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.8 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 เป็นผลกระทบจากการบันทึกรายการพิเศษ (one-off/special items) ได้แก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีจำนวน 395 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561
 • กำไรสุทธิ มีจำนวน 1,861 ล้านบาท ลดลง 259 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.2 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561 โดยหลักเป็นผลมาจากการบันทึกรายการพิเศษ (one-off/special items) ได้แก่ 1) การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วม จำนวน (178.4) ล้านบาท 2) สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน (49.8) ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9) 3) ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนาม จำนวน (37.1) ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จาก 9 เดือนแรก ปี 2561

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบรวม)

หน่วย:ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 612 เพิ่ม (ลด) % เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 960 1,894 (934) (49.3%)
ลูกหนี้การค้า 391 497 (106) (21.3%)
สินค้าคงเหลือ 2,286 2,241 46 2.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 615 828 (213) (25.8%)
สินทรัพย์ถาวร1 18,453 17,913 539 3.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,977 4,933 45 0.9%
รวมสินทรัพย์ 27,682 28,305 (623) (2.2%)
เจ้าหนี้การค้า 3,861 5,229 (1,368) (26.2%)
เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,751 565 1,186 209.8%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,551 2,239 (688) (30.7%)
เงินกู้ยืมระยะยาว - 109 (109) (100.0%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,411 1,340 71 5.3%
รวมหนี้สิน 8,573 9,483 (910) (9.6%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,108 18,822 286 1.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,682 28,305 (623) (2.2%)

หมายเหตุ:
1 สินทรัพย์ถาวรรวมถึง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
2 จัดประเภทรายการใหม่ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไว้ในงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,682 ล้านบาท ลดลง 623 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2จากสิ้นปี 2561 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ส่วนหนี้สินรวมมีจำนวน 8,573 ล้านบาท ลดลง 910 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 จากสิ้นปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการชำระเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 19,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยหนี้สินรวมจำนวน 8,573 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,751 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 19,108 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.4 เท่า ในขณะที่มีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.09 เท่า