ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552ถัดไป >

วันที่ หัวข้อข่าว
04 พฤศจิกายน 2562 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น
04 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
04 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
04 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
16 ตุลาคม 2562 แบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7)
19 กันยายน 2562 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05 กันยายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 สิงหาคม 2562 นำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. (ฉบับแก้ไข)
29 สิงหาคม 2562 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
20 สิงหาคม 2562 นำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.
19 สิงหาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
09 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
08 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 08 ส.ค. 2562
08 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
30 กรกฎาคม 2562 กรรมการลาออก
26 กรกฎาคม 2562 การปรับโครงสร้างธุรกิจและการเพิกถอนหลักทรัพย์ การแก้ไขข้อบังคับ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
09 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

ถัดไป >