ผังองค์กร


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


หมายเหตุ : ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President หรือ EVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Senior Vice President หรือ SVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Vice President หรือ VP) และ Chief Financial Officer


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561