โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 308,162,660 27.75
2 บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำกัด 289,645,488 26.08
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,225,413 6.50
4 สำนักงานประกันสังคม 53,026,700 4.77
5 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 26,615,996 2.40
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,842,895 1.52
7 DBS BANK LTD. 15,570,500 1.40
8 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 14,988,565 1.35
9 VIELLA ASSETS LTD. 14,578,677 1.31
10 STATE STREET EUROPE BRANCH 11,553,262 1.04