ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Robinson iBeacon
 

เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Robinson iBeacon

24 ก.ค. - 30 ก.ย. 60


รางวัล : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง จำนวน 2 ที่นั่ง (มูลค่า 12,000 บาท)
รายชื่อผู้โชคดี : คุณณัทวดี ฐนิตตระกูล


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Robinson iBeacon

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า1,000.- ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล,
ภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียม
2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3. กรณีลูกค้าไม่มารับรางวัลตามวันที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของ
พนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท