ประกาศรายชื่อผู้โชคดีีรายการ Grand Opening Robinson Lifestyle Chonburi
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
Grand Opening Robinson Lifestyle Chonburi

27 มิ.ย. - 3 ก.ย. 61 (69 วัน)

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris Ativ 1.5S จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 635,000.-
รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 34,500.-
รางวัลที่ 3 บัตรของขวัญ Supersports มูลค่า 500.- จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 15,000.-

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีีรายการ Grand Opening Robinson Lifestyle Chonburi ประกาศรายชื่อผู้โชคดีีรายการ Grand Opening Robinson Lifestyle Chonburi

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อแสดงประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ และบัตรสมาชิก The 1 Card ที่ลงทะเบียนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
2.ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
3.ผู้โชคดีต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท