ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ Robinson For You
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Robinson Lifestyle New Year
Make a Wish

29 พ.ย. 61  -  1 ม.ค. 62

รางวัลที่ 1 :  รถยนต์ Nissan Almera 1.2E  มูลค่า 510,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 :  รถจักรยานยนต์ YAMAHA Qbix มูลค่ารางวัลละ 60,400 บาท  จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 :  สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ Robinson Lifestyle New Year Make a Wish

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อแสดงประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ และบัตรสมาชิก The 1 Card ที่ลงทะเบียนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
2. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
3. ผู้โชคดีต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท