Store Location
สาขาร้อยเอ็ด
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด
ที่อยู่: เลขที่ 137 หมู่ที่3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : (043) - 540 - 811 - 24
โทรสาร : (043) - 540 - 888
เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 21.00